Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Kształcenia i Wychowania w Koczale
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZMIANY STATUTU

 

Wyciąg z Uchwały nr 6/XI/2010 z dnia 29.11. 2010 roku Rady Pedagogicznej
Szkoły Podstawowej w Koczale w sprawie uchwalenia zmian
w Statucie Szkoły Podstawowej im. Pierwszej Armii Wojska Polskiego w Koczale

 

 

 

 1. W statucie szkoły dokonuje się następujących zmian:

 1. w §8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dyrektor szkoły w szczególności:

 1. reprezentuje szkołę na zewnątrz,

 2. sprawuje nadzór pedagogiczny, w ramach którego we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze:

 1. przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły,

 2. kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły,

 3. wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności poprzez: organizowanie szkoleń i narad, motywowanie do doskonalenia
  i rozwoju zawodowego, przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez siebie nadzoru pedagogicznego,

 1. opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego
  i przedstawia go Radzie Pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan,

 2. przedstawia do 31 sierpnia każdego roku Radzie Pedagogicznej wyniki
  i wnioski ze sprawowanego planu nadzoru pedagogicznego,

 3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez działania prozdrowotne,

 4. zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole oraz
  na zajęciach organizowanych przez szkołę poza jej terenem,

 5. co najmniej raz w roku dokonuje kontroli zapewnienia bezpiecznych
  i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły,

 6. może ustalić - po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców
  i Samorządu Uczniowskiego - dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

 7. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

 8. przedkłada do zaopiniowania radzie pedagogicznej plan finansowy szkoły,

 9. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły w sposób celowy i oszczędny a także w sposób umożliwiający terminową realizację przyjętych zadań i zobowiązań,

 10. ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie środków określonych w planie finansowym szkoły,

 11. zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej,

 12. wykonuje czynności z zakresu:

- prawa pracy w stosunku do nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkole,

- awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkole,

- doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkole,

 1. dokonuje oceny pracy nauczycieli szkoły,

 2. powierza nauczycielowi stanowisko kierownicze i odwołuje z niego na zasadach określonych w art. 37 i 38 ustawy o systemie oświaty,

 3. wyraża zgodę na podjęcie działalności w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły w trybie określonym w art. 56 ust. 2 ustawy o systemie oświaty,

 4. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

 5. odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu dla uczniów klasy VI,

 6. wydaje decyzje administracyjne w określonych przepisami sprawach. ”;

2) w §9 ust. 13 uchyla się punkt 14;

3) w §9 ust. 13 punkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16) podejmowanie uchwały o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub

nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania,”;

4) w §9 ust. 13 uchyla się punkt 18;

5) w §9 ust. 15 dodaje się punkt 13 w brzmieniu:

„13) propozycje dyrektora w sprawie ustalenia dni dodatkowo wolnych od

zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym.”;

6) w §10 ust. 4 uchyla się punkty 1 i 2;

7) w §10 ust. 4 dodaje się punkt 10 w brzmieniu:

„10) propozycje dyrektora w sprawie ustalenia dni dodatkowo wolnych od

zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym.”;

8) w §11 ust. 8 dodaje się punkt 4 w brzmieniu:

„4) propozycje dyrektora w sprawie ustalenia dni dodatkowo wolnych od

zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym.”;

9) w §20 ust. 1, punkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19) zdawania egzaminu poprawkowego w klasie IV i V, jeżeli w wyniku

klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch

obowiązkowych zajęć edukacyjnych,”;

10) w §20 ust. 1, punkt 22 otrzymuje brzmienie:

„22) uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych po odwołaniu się od oceny na zasadzie i w trybie przewidzianym w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.”;

11) w §20 ust. 2 dodaje się punkt 11 w brzmieniu:

„ 11) noszenia do szkoły „Zeszytu uwag i korespondencji” oraz udostępniania go każdemu nauczycielowi szkoły w celu wpisania notatki służbowej.”

12) w Rozdziale VIII „Postanowienia końcowe” dodaje się § 29 a w brzmieniu:

„§ 29 a. W celu zapewnienia właściwych i bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki budynek szkoły podstawowej i gimnazjum oraz teren szkolny w wyznaczonych miejscach został objęty nadzorem kamer CCTV.”.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Babula 20-02-2015 13:23:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Babula 20-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Babula 20-02-2015 13:24:19